امروز: شنبه 2 شهریور 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت دسته: پرسشنامه
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 17 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 7

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: داردپرسشنامه عزتنفس کوپر اسمیت شامل 58 ماده است که احساسات، عقاید یا واکنشهای فرد را توصیف میکند و آزمودنی باید با این مواد با علامتگذاری در چهارخانه »به من شبیه است (بلی)« یا » به من شبیه نیست (خیر)« پاسخ دهد. مواد هر یک از زیرمقیاسها عبارتند از: مقیاس عمومی 26 ماده، مقیاس اجتماعی 8 ماده، مقیاس خانوادگی 8 ماده، مقیاس آموزشگاهی 8 ماده و مقیاس دروغ 8 ماده.

نمرات زیرمقیاسها و همچنین نمرهی کلی، امکان مشخص کردن زمینهای را که در آن افراد واجد تصویر مثبتی از خود هستند، فراهم میسازند (کوپراسمیت، .(1967
اعتبار و روایی

بررسیها در ایران و خارج از ایران بیانگر آن است که این آزمون از اعتبار و روایی قابل قبولی برخوردار است. هرز و گولن (1999) ضریب آلفای 0/88 را برای نمره کلی آزمون گزارش کردهاند. همچنین جهت سنجش روایی بین نمره کل آزمون با خردهمقیاس روانآزردهگرایی در آزمون شخصیت آیسنک، روایی واگرای منفی و معنادار و با خرده مقیاس برونگرایی روایی همگرای مثبت معنادار بدست آمده است. ادموندسون و همکاران (2006) نیز ضریب همسانی درونی 0/86 تا 0/90 را برای آزمون عزتنفس کوپراسمیت گزارش کردهاند. کوپراسمیت و دیگران (1990) ضرایب بازآزمایی را بعد از پنج هفته 0/88 و بعد از سه سال 0/70 گزارش کردهاند.

با روش بازآزمایی ضریب اعتبار این آزمون در ایران با فاصله چهار هفته و دوازده روز به ترتیب 0/77 و 0/80 گزارش شده است. ضریب همسانی درونی گزارش شده بین 0/89 تا 0/83 در مطالعات مختلف متغیر بوده است. پورشافعی (1370) با روش دو نیمه کردن ضریب 0/87 را گزارش کرده است. در بررسی روایی آزمون کوپراسمیت، ثابت (1375) و نایبیفرد (1382) روایی همگرای مثبت بین آزمون کوپراسمیت و آزمون عزتنفس آیسنک بدست آوردند. این میزان در پژوهش ثابت 0/80 و در پژوهش نایبیفرد 0/78 بوده است. همچنین ضریب اعتبار این ازمون با روش بازآزمایی برای دختران و پسران به ترتیب 0/90 و 0/92 گزارش شده است.

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت , پرسشنامه , عزت نفس کوپراسمیت

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر